مدیریت ریسک

در تعریف مدیریت ریسک میتوان گفت شناسائی ریسکها و تفکیک ریسکهای بیمه پذیر از بیمه ناپذیر و ارائۀ پوشش و بیمه گر مناسب برای ریسکهای بیمه پذیر و ارائۀ راه کار مناسب برای ریسکهای بیمه ناپذیر است.